תכנית הלימודים הדו-חוגית בחשבונאות לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" - תשע"ה

לתלמידים שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ג ואילך

 

כל תלמיד חייב בהוכחת ידע מוקדם בתחום "הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים". חובה זו היא דרישת קדם לרישום לקורס "יסודות החשבונאות". תלמידי חשבונאות חייבים לעמוד בהצלחה (בציון שאינו נופל מ- 60) בבחינת הפטור בהנה"ח וחישובים מסחריים עד תום השנה הראשונה ללימודיהם. 

תלמידים המעוניינים בכך יוכלו לרכוש את הידע הנדרש לבחינת הפטור במסגרת מכינה המוצעת ע"י החוג לחשבונאות באמצעות לה"ב (לימודי הכשרה בניהול) פעמיים בכל שנת לימודים, בסמסטר קיץ ובסמסטר א'. תלמידים שיבחרו להשתתף במכינה ייבחנו במהלכה בבחינת ביניים. הציון בבחינת הביניים ישתקלל עם הציון בבחינת הפטור כציון מגן בשיעור של 15%, אשר יובא בחשבון רק במידה והוא משפר את הציון הסופי. שקלול ציון בחינת הביניים כציון מגן תקף אך רק לסמסטר של ההשתתפות במכינה. 

תלמידים רשאים לבחור שלא להשתתף במכינה, אלא לגשת לבחינת הפטור בלבד בדמי רישום של 80 ש"ח.
בחינת הפטור מוצעת שלוש פעמים בכל שנת לימודים. 

תלמידים לאחר תואר, שהשתתפו ב-10 השנים שקדמו למועד תחילת הלימודים בחשבונאות, במוסד אקדמי מוכר, בקורס בסיסי בחשבונאות בהיקף של 3 ש"ס לפחות, יוכלו, באישור היועץ, להשתתף בקורס "יסודות החשבונאות" בתנאי שיגשו לבחינת הפטור באותו סמסטר.​

 

  תכנית הלימודים ופירוט הדרישות המוקדמות והמקבילות 


השתתפות בקורס מותנית בעמידה בדרישות המוקדמות והמקבילות.

מספר הקורס

הנושא ושם הקורס

היקף בש"ס

דרישות קדם

דרישות במקביל

חובות אקדמיות      

1211.1112

השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית (1)

 

 

 

1211.2222

הדרכה וירטואלית: "שימוש במאגרי מידע בחשבונאות (2)

 

 

 

  תכנית
כלים שלובים (3)
     

חשבונאות פיננסית      

1211.1103

 יסודות החשבונאות

פטור בהנה"ח וחישובים מסחריים 

 

1211.2266

בעיות מדידה בחשבונאות 

יסודות החשבונאות 

 

1211.3109

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 

בעיות מדידה בחשבונאות

השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית (1)

הדרכה וירטואלית: "שימוש במאגרי מידע בחשבונאות (2)"

דיני תאגידים (4)

1211.3807

בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

דיני תאגידים (4)

 

1211.3808

בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   

 

1211.3116

יסודות מערכות מידע לחשבונאים   

(5) 2

מבוא לטכנולוגיות מידע

 יסודות החשבונאות   

 

1211.3814

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 

3 (6)

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

יסודות המימון

מבוא לאקונומטריקה (7)()

 

1211.3815

סמינריון בחשבונאות פיננסית   

3 (6)

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

יסודות המימון

מבוא לאקונומטריקה (7)()

 

חשבונאות פיננסית

24

 

 

חשבונאות ניהולית

1211.1104

חשבונאות ניהולית 

 

יסודות החשבונאות

יסודות הכלכלה 
(7)
  או:

כלכלת עסקים א' (8)

1211.3115

תכנון ובקרה עסקית 

3 (6)

מבוא לטכנולוגיות מידע

יסודות המימון

חשבונאות ניהולית

יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (7)

מיקרו כלכלה א (7)

מבוא לאקונומטריקה (7)()

 

חשבונאות ניהולית

    6

 

 

מימון ושיטות כמותיות          

1221.1111

מבוא לטכנולוגיות מידע 

 

 

1211.2116

יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (9)

סטטיסטיקה לכלכלנים א' (7)

מתמטיקה לכלכלנים ב' (7)

 

1211.3112

יסודות המימון 

יסודות החשבונאות 

מיקרו כלכלה א' (7)

יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (7)

מבוא לאקונומטריקה (7)

מימון ושיטות כמותיות

8

 

 

ביקורת חשבונות          

1211.3111

יסודות ביקורת חשבונות 

 

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות 

1211.3813

ביקורת חשבונות 

יסודות ביקורת חשבונות 

 

1211.3821

חשבונאות, ביקורת ומסים בענפים שונים 

דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

יסודות בקורת חשבונות

 מסים ב'

ביקורת    

7

 

 

חוק ומשפט      

1211.1802

יסודות המשפט (10)

 

 

1211.2806

משפט עסקי ומסחרי (10)

יסודות המשפט 

יסודות החשבונאות 

1211.2803

דיני תאגידים (4)

יסודות החשבונאות

משפט עסקי ומסחרי (10)

 

חוק ומשפט

7

 

 

מסים  

1211.2244

מסים א' 

יסודות המשפט (10)

יסודות החשבונאות

 

1211.2245

מסים ב'

מסים א'

דיני תאגידים (4)

1211.3344  

מסוי מקרקעין 

מסים ב'

דיני תאגידים

 

1211.3345

מסים עקיפים 

מסים ב'

דיני תאגידים

 

מסים   

10 

 

 

כללי

62

 

 

 

הערות

 

 1.  חובת השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית חלה על כל תלמידי שנה א'.
  מילוי חובה זו מהווה תנאי קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות", מידע מפורט בתיאור הקורס. הרישום נעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג.
   
 2. חובה על כל התלמידים בסמסטר הראשון ללימודים (פרט לתלמידי החוג לפסיכולוגיה שעוברים את ההדרכה בפקולטה למדעי החברה). ההדרכה הינה חד פעמית ומתבצעת באתר ה- "Moodle". הרישום להדרכה יתבצע במרוכז ע"י מזכירות החוג. מהווה דרישת קדם לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות".
   
 3. תלמידי תואר ראשון נדרשים להשתתף בקורסים מתכנית כלים שלובים. מידע מפורט באתר: www.core.tau.ac.il
   
 4. תלמידי משפטים ילמדו קורס זה בפקולטה למשפטים , במקביל לקורסים "דוחות כספיים מאוחדים" ו"מסים ב' ", וכן כדרישת קדם לקורסים "בעיות מתקדמות בחשבונאות א'", "מסוי מקרקעין" ו"מסים עקיפים".
   
 5. יחושב כ-3 ש"ס לצורך שקלול ציון הגמר,
  החל מסמסטר ב' תשע"ה יחושב כ - 2 ש"ס לצורך שקלול ציון הגמר.
   
 6. יחושב כ-4 ש"ס לצורך שקלול ציון הגמר.
   
 7. תלמידים שחוגם השני אינו כלכלה מתבקשים לעיין ב:
  -  " לימודי השלמה " - קורסים אשר בהם חייבים לעמוד בהצלחה.
  -  " טבלת המרה "   - לצורך מילוי דרישות קדם. 

  7.א. דרישת הקדם "מבוא לאקונומטריקה" לקורסים: "סמינריון בחשבונאות פיננסית", "ניתוח דוחות כספיים" ו"תכנון ובקרה עסקית", מחייבת ציון מעבר לפני תחילת הסמסטר.
   
 8. לתלמידים שחוגם השני אינו כלכלה.
   
 9. תלמידים שחוגם השני הוא סטטיסטיקה/מתמטיקה/מדעי המחשב יקבלו פטור מקורס זה על-סמך לימוד הקורס: "חקר ביצועים 1" בפקולטה למדעים מדוייקים .
   
 10. תלמידי משפטים פטורים מקורס זה.

צור קשר