שנת השלמה - מידע כללי - תשע"ה

 1. הסמכה לרואי חשבון -
  הלימודים במסגרת החוג לחשבונאות כוללים נושאים החופפים את הבחינות המקצועיות של מועצת רואי חשבון, אולם אין הם מקנים רשיון לראיית חשבון. הענקת פטורים מבחינות המועצה על סמך הלימודים בחוג היא בסמכות המועצה בלבד.
   
 2. תכנית לימודי שנת ההשלמה סוכמה, כאמור, עם מועצת רואי חשבון והיא תכוון ע"י הפקולטה להיות רב-תכליתית במובנים הבאים:
  •  תקנה בסיומה תעודה המאשרת את עובדת השתתפות התלמיד בלימודים וסיומם בהצלחה.
  •  תפטור את התלמיד מבחינות "סופיות א'" ומהבחינה ב"מסים" ב"סופיות ב'" של מועצת רואי-חשבון; המסיים יהיה חייב בשתי בחינות "סופיות ב'" בלבד: "חשבונאות פיננסית מתקדמת" ו"ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות".
    
 3. תכנית שנת ההשלמה היא בהיקף של 50 שעות סמסטריאליות.
  תלמיד יהיה רשאי להשתתף בקורסים מתכנית זו, אך ורק החל מהסמסטר האחרון ללימודיו בתכנית ה- ב.א., בכפוף למגבלות התכנית.
  אישור על סיום לימודי שנת ההשלמה יינתן רק לאחר סיום כל החובות ל- ב.א. בשני חוגי הלימוד (כולל תלמידי משפטים - חשבונאות).
   
 4. תלמידי שנת השלמה זכאים להיבחן בשני מועדים: א' ו- ב'. מועדים אלה יינתנו בסמיכות לתום כל מחצית.
   
 5. עבור תכנית זו נקבע שכר לימוד מיוחד.
  עלות הלימודים בשנה"ל תשע"ה: 21,700 ש"ח + 812 ש"ח עבור תשלומים נלווים. ניתן לוותר על שירותי הרווחה באמצעות משלוח הודעה למדור שכ"ל לפקס 03-6406720.

  תלמיד הפורס את לימודי שנה ד' (שנת השלמה) על פני שנתיים, יכול לפרוס את תשלום שכ"ל בשיעור של  50% משכ"ל של שנה ד' לכל שנה, ללא תלות בהיקף הלימודים בפועל בכל אחת משנים אלה.
  על התלמיד לפנות למדור שכ"ל במייל או בפקס 03-6406720 בעת קבלת השובר הראשון לתשלום, כדי לעדכן את הפריסה במערכת.
  החל מהשנה השלישית, יהיה שכ"ל עפ"י התקנון המפורסם בתקנות שכ"ל באתר.  הבהרות:
  • תלמיד אשר ילמד קורסים נוספים מעבר לקורסי שנה ד' - יחוייב בתשלום בהתאם.
  • תלמיד אשר יקבל פטור מקורסים הנכללים בתכנית שנת השלמה (על-סמך לימודים קודמים), לא יקבל זיכוי בשכר הלימוד ויחוייב במלוא התשלום עבור לימודיו בתכנית.

  • תלמיד בלימודי שנת ההשלמה אשר ייכשל במקצוע מסויים, לא יחוייב בתשלום נוסף אם ילמד את הקורס בשנית במחזור העוקב.

  • הרישום לקורסים בתכנית ייעשה רק עם הצגת שובר תשלום ראשון של שכ"ל.

 6. בחינות:
  • בתום כל מחצית יתקיימו שני מועדי בחינות. תלמיד שלא יעמוד בהצלחה בשני המועדים בגין קורס מסויים, יחוייב ללמוד את הקורס מחדש.
  • במקרים מיוחדים, באישור ראש החוג, יינתן מועד מיוחד על מנת לאפשר לתלמיד לסיים בהצלחה את שנת ההשלמההשתתפות במועד המיוחד תהיה כרוכה בתשלום. גובה התשלום בשנת הלימודים תשע"ה נקבע על 500 ₪.
    
 7. תלמידי תכנית זו כפופים לתקנון לימודי התואר הראשון .
   
 8. יוצע מחזור אחד בשנה. המחזור יתחיל בחודש אוקטובר ויאפשר לבוגריו לגשת למועד האביב של בחינות המועצה (חודש יולי 2015). הלימודים בקורס "חשבונאות פיננסית מתקדמת א'" מתחילים ב-5.9.2014.
  לוח הזמנים מפורט באתר החוג.

  תכנית הלימודים מחולקת לשתי מחציות, כאשר כל מחצית נמשכת על פני 12 שבועות. במחצית הראשונה מוצעים בעיקר קורסים אשר החומר הנלמד בהם אינו נכלל בבחינות המועצה (בעיקר קורסי מסים).
  המחצית השניה כוללת קורסים המכינים את התלמידים לבחינות המועצה ("חשבונאות פיננסית" ו"ביקורת"). הקורס "חשבונאות פיננסית מתקדמת" יתפרס על-פני שתי המחציות. מבנה התכנית מופיע בטבלה שבהמשך.

  לא יתקיימו לימודים במועדים:

  חג פורים - יום ה' 5.3.2015
  חג פסח -   מיום ו' 3.4.2015 עד יום ו' 10.4.2015 (יתכנו שיעורי השלמה)
  יום העצמאות - יום ה' 23.4.2015

   
 9. חשוב להדגיש כי לשנת ההשלמה שתי מטרות עיקריות:
  • להכין את התלמידים באופן הטוב ביותר לבחינות הסופיות של מועצת רו"ח.
  • להשלים את כל הידע הנדרש מבוגר חשבונאות בתחום המסים.

 

שנת השלמה - שאלות ותשובות 

שנת השלמה - מצגת

צור קשר