שנת השלמה - מידע כללי - תשע"ו

הסמכה לרואי חשבון -
הלימודים במסגרת החוג לחשבונאות כוללים נושאים החופפים את הבחינות המקצועיות של מועצת רואי חשבון, אולם אין הם מקנים רשיון לראיית חשבון. הענקת פטורים מבחינות המועצה על סמך הלימודים בחוג היא בסמכות המועצה בלבד.

​תכנית לימודי שנת ההשלמה סוכמה, כאמור, עם מועצת רואי חשבון והיא תכוון ע"י הפקולטה להיות רב-תכליתית במובנים הבאים:

 •  תקנה בסיומה תעודה המאשרת את עובדת השתתפות התלמיד בלימודים וסיומם בהצלחה.
 •  תפטור את התלמיד מבחינות "סופיות א'" ומהבחינה ב"מסים" ב"סופיות ב'" של מועצת רואי-חשבון; המסיים יהיה חייב בשתי בחינות "סופיות ב'" בלבד: "חשבונאות פיננסית מתקדמת" ו"ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות".

חשוב להדגיש כי לשנת ההשלמה שתי מטרות עיקריות:

 • להכין את התלמידים באופן הטוב ביותר לבחינות הסופיות של מועצת רו"ח.
 • להשלים את כל הידע הנדרש מבוגר חשבונאות בתחום המסים.

   
 1. תכנית שנת ההשלמה היא בהיקף של 44 שעות סמסטריאליות.
  תלמיד יהיה רשאי להשתתף בקורסים מתכנית זו, אך ורק החל מהסמסטר האחרון ללימודיו בתכנית ה- ב.א., בכפוף למגבלות התכנית.
  אישור על סיום לימודי שנת ההשלמה יינתן רק לאחר סיום כל החובות ל- ב.א. בשני חוגי הלימוד (כולל תלמידי משפטים - חשבונאות).

   
 2. עבור תכנית זו נקבע שכר לימוד מיוחד.
  עלות הלימודים בשנה"ל תשע"ו: 22,250 ש"ח + 812 ש"ח עבור תשלומים נלווים. ניתן לוותר על שירותי הרווחה באמצעות משלוח הודעה למדור שכ"ל לפקס 03-6406720.

  תלמיד הפורס את לימודי שנה ד' (שנת השלמה) על פני שנתיים, יכול לפרוס את תשלום שכ"ל בשיעור של  50% משכ"ל של שנה ד' לכל שנה, ללא תלות בהיקף הלימודים בפועל בכל אחת משנים אלה.
  על התלמיד לפנות למדור שכ"ל במייל או בפקס 03-6406720 בעת קבלת השובר הראשון לתשלום, כדי לעדכן את הפריסה במערכת.
  החל מהשנה השלישית, יהיה שכ"ל עפ"י התקנון המפורסם בתקנות שכ"ל באתר.

  הבהרות:
  • תלמיד אשר ילמד קורסים נוספים מעבר לקורסי שנה ד' - יחוייב בתשלום בהתאם.
  • תלמיד אשר יקבל פטור מקורסים הנכללים בתכנית שנת השלמה (על-סמך לימודים קודמים), לא יקבל זיכוי בשכר הלימוד ויחוייב במלוא התשלום עבור לימודיו בתכנית.

  • תלמיד בלימודי שנת ההשלמה אשר לא יעמוד בהצלחה במקצוע מסויים, לא יחוייב בתשלום נוסף אם ילמד את הקורס בשנית במחזור העוקב.

  • הרישום לקורסים בתכנית ייעשה רק עם הצגת שובר תשלום ראשון של שכ"ל.

 3. בחינות:
  • בתום כל מחצית יתקיימו שני מועדי בחינות. תלמידי שנת השלמה זכאים להיבחן בשני מועדים: א' ו- ב'.  
    
  • תלמיד שלא יעמוד בהצלחה בשני המועדים בגין קורס מסויים, יחוייב ללמוד את הקורס מחדש.
   במקרים מיוחדים, באישור ראש החוג, יינתן מועד מיוחד על מנת לאפשר לתלמיד לסיים בהצלחה את שנת ההשלמה. השתתפות במועד המיוחד תהיה כרוכה בתשלום. גובה התשלום בשנת הלימודים תשע"ו נקבע על 500 ₪.

    
 4. יוצע מחזור אחד בשנה. המחזור יתחיל בחודש אוקטובר* 2015 ויאפשר לבוגריו לגשת למועד האביב של בחינות המועצה (חודש יולי 2016).
  * פרט לקורס "חשבונאות פיננסית מתקדמת א'" המתחיל ב-8.9.2015.
  לוח הזמנים מפורט באתר החוג.

  תכנית הלימודים מחולקת לשתי מחציות, כאשר כל מחצית נמשכת על פני 12 שבועות.
  מבנה התכנית מופיע בטבלה שבהמשך.

  לא יתקיימו לימודים בחג פורים - יום ה' 24.3.2016, במקום יתקיימו לימודים ביום ד' 23.3.2016

   
 5. תלמידי תכנית זו כפופים לתקנון לימודי התואר הראשון .
   

צור קשר