בחינת פטור ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" - תשע"ו

בחינת הפטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים מהווה דרישה מוקדמת לקורס "יסודות החשבונאות" - הקורס הראשון והבסיסי בלימודי החשבונאות. תלמידי חשבונאות חייבים לעמוד בהצלחה בבחינת הפטור בהנה"ח וחישובים מסחריים עד תום השנה הראשונה ללימודיהם.

​בחינת הפטור מורכבת משני חלקים נפרדים, האחד בהנהלת חשבונות והשני בחישובים מסחריים. ציון המעבר בבחינת הפטור הינו ציון 60 לפחות בכל אחד משני החלקים. רשימת הנושאים הנדרשים לבחינת הפטור ורשימת קריאות מומלצות ניתנות להורדה מאתר האינטרנט של החוג לחשבונאות, שכתובתו http://recanati.tau.ac.il, וכן נמצאות לחלוקה במזכירות החוג לחשבונאות.

 

תלמידים המעוניינים בכך יוכלו לרכוש את הידע הנדרש לבחינת הפטור במסגרת מכינה המוצעת ע"י החוג לחשבונאות באמצעות לה"ב (לימודי הכשרה בניהול) פעמיים בכל שנת לימודים, בסמסטר קיץ ובסמסטר א'. ההשתתפות במכינה כרוכה בתשלום שכר לימוד מיוחד בסך 1,700 ש"ח. תלמידי המכינה יהיו זכאים לקבל את חומרי הלימוד (ספר הלימוד בחישובים מסחריים, חוברת התרגילים והפתרונות וחומרים נוספים) ללא כל תשלום נוסף וכן יהיו פטורים מתשלום דמי רישום לבחינת הפטור עבור מועד בחינה אחד. תלמידים שיבחרו להשתתף במכינה ייבחנו במהלכה בבחינת ביניים (מגן) המורכבת גם היא משני חלקים, האחד הנהלת חשבונות והשני חישובים מסחריים. משקל ציון המגן בכל חלק הינו 15% מהציון הסופי של כל חלק (ציון המגן לא יילקח בחשבון אם יוריד את הציון הסופי בחלק כלשהו). שקלול ציון בחינת הביניים כציון מגן תקף אך רק לסמסטר בו למד התלמיד במכינה. לפרטים נוספים על המכינה לחץ כאן

 

תלמידים רשאים לבחור שלא להשתתף במכינה, אלא לגשת לבחינת הפטור בלבד בדמי רישום של 80 ש"ח. על בסיס מצאי קיים, ובתיאום מראש, רשאים התלמידים לרכוש במזכירות החוג לחשבונאות את ספר הלימוד בחישובים מסחריים בעלות של 80 ש"ח ואת חוברת התרגילים והפתרונות בעלות של 100 ש"ח. הספר בחישובים מסחריים ניתן גם להשאלה בספריית מדעי החברה וניהול.

 

בחינת הפטור מוצעת שלוש פעמים בכל שנת לימודים. 

 

הנחיות לבחינה ורשימת נושאי הבחינה >>