לוח בחינות סמסטר א' מועד ב' - תשע"ו

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד ב  
שעה  
12113115   סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי   17/02/2016   09:00  
12112244   מסים א'   18/02/2016   09:00  
12115111   יסודות המתמטיקה לחשבונאים   18/02/2016   09:00  
12112245   מסים ב'   19/02/2016   08:30  
12113345   מסים עקיפים   19/02/2016   08:30  
12113346   מסוי מקרקעין ומע"מ   19/02/2016   08:30  
12112266   בעיות מדידה בחשבונאות   23/02/2016   09:00  
12113109   דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   23/02/2016   09:00  
12113808   בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   23/02/2016   09:00  
12111001   הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים   25/02/2016   09:00  
12215118   מאקרו כלכלה והמשק הישראלי   25/02/2016   09:00  
12111103   יסודות החשבונאות   28/02/2016   09:00  
12215114   סטטיסטיקה לניהול   28/02/2016   09:00  
12113807   בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   29/02/2016   09:00  
12112803   דיני תאגידים   02/03/2016   09:00  
12111104   חשבונאות ניהולית   03/03/2016   09:00  
12113116   יסודות מערכות מידע לחשבונאים   06/03/2016   09:00  
12111802   יסודות המשפט   08/03/2016   09:00  
12113311   ביקורת דוחות כספיים   08/03/2016   09:00  
12112205   מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת   10/03/2016   09:00  
12113814   ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות   11/03/2016   08:30  
12215112   מבוא לסטטיסטיקה   11/03/2016   08:30  
12215120   כלכלת עסקים ב'   13/03/2016   09:00  
12113815   סמינריון בחשבונאות פיננסית   15/03/2016   09:00  
12112211   יסודות ביקורת חשבונות   16/03/2016   09:00  
12113112   יסודות המימון - לתלמידי שנה א'   18/03/2016   08:30  
  יסודות המימון - לתלמידים ממשיכים   18/03/2016   08:30  
12113821   חשבונאות, ביקורת ומסים בענפים שונים   18/03/2016   08:30  
12211111   מבוא לטכנולוגיות מידע   21/03/2016   09:00