לוח בחינות סמסטר ב' מועד א' תשע"ו

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
שעה   הערה  
12113815   סמינריון בחשבונאות פיננסית   10/06/2016   08:30    
12113346   מסוי מקרקעין ומע"מ   14/06/2016   09:00    
12112205   מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת   15/06/2016   09:00    
12113116   יסודות מערכות מידע לחשבונאים   17/06/2016   08:30    
12113814   ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות   17/06/2016   08:30    
12112211   יסודות ביקורת חשבונות   19/06/2016   09:00    
12215119   כלכלת עסקים א'   22/06/2016   09:00    
12113808   בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   23/06/2016   09:00    
12112806   משפט עסקי ומסחרי   26/06/2016   09:00    
12113115   סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי   28/06/2016   09:00    
12215114   סטטיסטיקה לניהול   29/06/2016   09:00    
12215118   מאקרו כלכלה והמשק הישראלי   01/07/2016   08:30    
12111103   יסודות החשבונאות   05/07/2016   09:00    
12112266   בעיות מדידה בחשבונאות   05/07/2016   09:00    
12113109   דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   06/07/2016   09:00    
12113807   בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   06/07/2016   09:00    
12111104   חשבונאות ניהולית   10/07/2016   09:00    
12113311   ביקורת דוחות כספיים   12/07/2016   09:00    
12112245   מסים ב'   13/07/2016   09:00    
12112244   מסים א'   14/07/2016   09:00    
12113112   יסודות המימון - לתלמידי שנה א'   17/07/2016   09:00    
  יסודות המימון - לתלמידים ממשיכים   17/07/2016   09:00