לוח מבדקי ביניים - סמסטר א' תשע"ו

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
שעה   הערה  
12113346   מבדק ביניים- מסוי מקרקעין - רו"ח יניב כהן   11/11/2015   16:00   מתקיים בשעת השיעור  
12112244   מבדק ביניים- מסים א' - עו"ד עיקאב זחלאקה   29/11/2015   16:00   מתקיים בשעת השיעור  
12112245   מבדק ביניים - מסים ב' - רו"ח רולנד עם שלם+רו"ח דני פסרמן   29/11/2015   16:00   מתקיים בשעת השיעור  
12113345   מבדק ביניים- מסים עקיפים - רו"ח גל גרינברג   30/11/2015   18:00   מתקיים בשעת השיעור  
12112244   מבדק ביניים- מסים א' - רו"ח ארז עיני+רו"ח ענבר ברק   01/12/2015   14:00   מתקיים בשעת השיעור  
12113109   מבדק ביניים - דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   18/12/2015   08:30   מגן רשות  
12113346   מבדק ביניים- מע"מ- רו"ח גל גרינברג   23/12/2015   16:00   מתקיים בשעת השיעור