לוח מבדקי ביניים - סמסטר ב' - תשע"ו

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
שעה   הערה  
12113109   מבדק ביניים - דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   06/05/2016   08:30   מגן רשות