נהלי בחינות- תשע"ו

 • כללי
 • השתתפות בבחינות
 • השתתפות במועדי בחינות
 • מבדקי ביניים
 • סדרי בחינה מיוחדים


כללי:

 1. במהלך הסמסטר מתקיימים מבדקי ביניים, מבדקי מגן רשות, בחינות סוף סמסטר.   לוח הבחינות לכל שנת הלימודים (שני הסמסטרים) מתפרסם באתר החוג.
 2.  בקורס המוצע בשיתוף עם החוג לניהול, יחולו התקנות הנהוגות במסגרת החוג לניהול.

השתתפות בבחינות:

 1. תלמיד ששמו דווח למזכירות ע"י מורה הקורס כמי שלא מילא את כל החובות האקדמיים של הקורס, איננו זכאי לגשת לבחינת הסיום.
 2. בעת הבחינה, על התלמיד להצטייד בכרטיס נבחן ותעודת זהות, או תעודה מזהה אחרת.
 3. חלוקת הנבחנים לחדרים תפורסם בלוח המודעות ביום הבחינה, התלמיד ייכנס לחדר הבחינה אך ורק לפי חלוקה זו.
 4. על התלמיד לוודא ששמו מופיע ברשימת הנבחנים. במקרים מיוחדים יורשה תלמיד להיבחן על תנאי, וזאת לאחר שיחתום על הצהרה. תלמיד זה יפנה לאחר הבחינה למזכירות לברר את עניינו.
 5. על התלמיד הנכנס לחדר הבחינה לשבת במקום שיועד לו ע"י המשגיח, ולהישמע להוראותיו.
 6. תלמיד לא יורשה לצאת מחדר הבחינה במשך שעה וחצי מתחילת הבחינה, ובחצי השעה האחרונה.
 7. תלמיד שנכנס לחדר הבחינה והחליט לא להיבחן חייב להישאר בחדר הבחינה לפחות 30 דקות לאחר תחילתה ורק אח"כ יורשה לעזוב.
  את מחברת הבחינה (אף אם היא ריקה) בצירוף השאלון יחזיר למשגיחה. במקרה כזה ידווח לתלמיד ציון נכשל.
 8. על מנת שאיכות הסריקה תהיה טובה, על התלמיד להימנע מכתיבה בעיפרון או בעט ירוק. כ"כ אין לכתוב בתחום השוליים.

 

השתתפות במועדי בחינות

במהלך שנה אקדמית, יתקיימו ארבעה מועדי בחינות:

 1. בתום סמסטר א' (מועד א')
 2. בחופשת סמסטר א' ובתחילת סמסטר ב' (מועד ב')
 3. בתום סמסטר ב' (מועד א')
 4. במהלך חופשת הקיץ (מועד ב')

 

להלן כללי ההשתתפות של התלמידים בבחינות, החל מסמסטר א' תשע"ה:

 

בקורסים המוצעים אחת לשנה -  בסמסטר א' או בסמסטר ב':
עומדים לרשות התלמיד שני מועדי בחינה עוקבים בלבד, מועד א' ומועד ב'.


בקורסים המוצעים בשני הסמסטרים – (למעט בסמינריונים: "סמינריון בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי", "ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות" ו"סמינריון בחשבונאות פיננסית") :

התלמיד רשאי להיבחן בשני מועדים מתוך 4 מועדים עוקבים, בהתאם לנסיבות ולפי שיקול דעתו, ובכפוף למגבלות להלן:

 • תלמיד שבחר לממש את בחינת מועד ב' במועד העוקב השלישי או הרביעי (כלומר בסמסטר העוקב), באחריותו להתעדכן בחומר הנלמד, ולהשיב על שאלון הבחינה שיינתן ע"י המורה שלימד בסמסטר זה.
   
 • בסמינריונים המוצעים בחוג: "סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי", "ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות" ו"סמינריון בחשבונאות פיננסית", רשאי התלמיד לגשת לבחינות אך ורק למועדים א' ו-ב' בסמסטר בו הוא רשום.

 

- בקורסי שנת השלמה (שנה ד') יתקיימו שני מועדי בחינות, בתום כל מחצית (למעט חשבונאות פיננסית מתקדמת א').
  
במקרים מיוחדים, באישור ראש החוג, יינתן מועד מיוחד על מנת לאפשר לתלמיד לסיים בהצלחה את שנת ההשלמה.
  השתתפות במועד המיוחד תהיה כרוכה בתשלום. גובה התשלום בשנת הלימודים תשע"ו נקבע על ​500 ₪.

- תלמיד ששירת שירות מילואים פעיל ביחידת שדה , יורשה להיבחן בשלושה מתוך ארבעה מועדים עוקבים. זאת, בכפוף לכללים
  הנהוגים לכלל התלמידים באוניברסיטה (בנושא שירות מילואים).
  התלמיד מתבקש להגיש בקשה למזכירות החוג, מיד עם קבלת צו המילואים.

- שיפור ציון חיובי מותר רק במסגרת המועדים העומדים לרשות התלמיד בסמסטר בו הוא נרשם לקורס.

   התלמיד לא מורשה לשפר ציון חיובי על ידי רישום מחדש לקורס.

   תלמיד שלא עמד בהצלחה בבחינה במועדים שעמדו לרשותו, חייב ברישום מחדש לקורס.
   ועמידה בכל המטלות, לרבות בחינת ביניים, הגשת תרגילים ועבודות, ובכך יוכל לממש את זכותו
   להיבחן בשני מועדים נוספים.

   רישום שלישי לקורס מותנה באישור ראש החוג.

 

הבהרות:

 • כאשר בשני סמסטרים - א' ו-ב' - מתקיים קורס עם סילבוס זהה, ייגש התלמיד לבחינת מועד ב' או ג' שתינתן בסמסטר העוקב (סמס' ב'). חלה על התלמיד החובה להתעדכן בכל הנלמד בקורס בסמסטר העוקב לגבי חומר הבחינה, מבנה הבחינה וכד'.
   
 • כאשר בסמסטר העוקב (סמס' ב') מתקיים קורס עם סילבוס שונה מהסילבוס כפי שנלמד בסמס' א', חייב מורה הקורס (בסמס'  א') להגיש שאלונים לשני מועדי בחינות.

תלמיד שיבחר להיבחן במועד השלישי, יענה על שאלון הבחינה שיוגש ע"י מורה הקורס שלימד באותו סמסטר (א' או ב').

 

מבדקי ביניים:

מבדקי ביניים מגן רשות

 1. בקורס:  "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות" מתקיים מבדק ביניים-מגן.
 2. למבדק הביניים מועד אחד בלבד, ורשאים לגשת אך ורק תלמידים הרשומים לקורס באותו סמסטר.
 3. המבדק בקורס זה הינו רשות, והציון בו יהווה ציון מגן. ציון המבדק ישוקלל בציון הסופי, רק אם שקלול זה יביא לשיפור בציון הסופי בקורס.
 4. לא ניתן לערער על ציון המבדק.
 5. ציון המבדק ישוקלל רק במועד הראשון אליו ייגש התלמיד.
 6. בתיאום עם המורים יחולקו לתלמידים בסוף כל סמסטר מחברות המבדק.

מבדקי ביניים בקורסי המסים בתואר:

 1. מבדק הביניים יערך במסגרת השיעור וייארך כ-30 דקות.
 2. במבדק תיבדק בקיאות התלמידים בפסקי הדין ובמאמרים המפורטים ברשימת הקריאה בסוף הסילבוס וכן בחומר שנלמד בקורס עד למועד המבדק.
 3. הציון שייקבע במבדק יהווה 15% מהציון הסופי בקורס ולפיכך הציון בבחינת סוף הסמסטר יהווה 85% מציון הקורס. יש להדגיש כי הציון בבוחן הינו מספרי (ולא עובר / נכשל).
 4. לא ניתן לערער על ציון הביניים.
 5. תלמידים שייעדרו מבוחן הביניים (מכל סיבה שהיא) יידרשו לענות על חלק נוסף (הזהה במהותו למבדק הביניים) במועד א' של הבחינה הסופית בלבד.
 6. ציון מבדק הביניים ישוקלל רק במועד הראשון אליו ייגש התלמיד.
  תלמיד שלא ייבחן במבדק הביניים באחד משני המועדים, ציונו המקסימלי במועד הראשון אליו ייגש יעמוד על 85.
 7. תלמיד שנכשל במבדק הביניים במהלך הסמסטר, לא יוכל להבחן שוב בגין חלק זה במועד הבחינה הסופית.
 8. המבדק נערך בספרים סגורים, למעט ספר חקיקה.

          מועדי המבדקים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג לחשבונאות.

סדרי בחינה מיוחדים:

 1. תלמיד בעל לקויות למידה המבקש התאמות בבחינות חייב לעבור אבחון במסגרת דקאנט הסטודנטים (בנין מיטשל, חדר 222, טלפון: 6408505), גם אם בידיו מצויים אבחונים קודמים.
 2. תלמיד בעל לקויות למידה (עפ"י ההגדרה בסעיף 1) הזכאי לקבל הארכת זמן לבחינה, מתבקש להצטייד באישור מיוחד ממזכירות החוג.
 3. תלמיד המבקש לקבל אישור לסידורים מיוחדים בבחינות בשל בעיה תפקודית או בריאותית, יפנה בכתב לוועדת הוראה,  בצירוף אישורים רפואיים עדכניים.
 4. תלמיד הזכאי לסידורים מיוחדים, מתבקש לפנות למזכירות לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינה.
   
 • עולים חדשים ותלמידים ששפת האם שלהם איננה עברית:

  עולים חדשים זכאים לתוספת חצי שעה בכל בחינה. כעולה חדש מוגדר מי שנמצא בארץ עד 5 שנים. על העולים לחדש את האישור בתחילת כל סמסטר. האישורים יוצגו למשגיח/ה בכל בחינה לפני תחילתה

  ת
  למידים שנולדו בארץ ושפת האם שלהם איננה עברית, זכאים לתוספת חצי שעה בכל בחינה.