עיון במחברת בחינה וערעור על ציון הבחינה - תשע"ו

 

 

עיון במחברת בחינה לא חסויה

 

 1. לאחר פרסום ציוני הבחינה, או הציון הסופי בקורס, תלמיד יהיה רשאי לעיין בעותק סרוק של מחברות הבחינה, או בכל עבודה שנדרש להגיש לצורך קבלת הציון בקורס.
 2. תלמיד רשאי להזמין סריקה של מחברות הבחינה. הזמנת הסריקה תעשה באמצעות כניסה ל"מערכת מידע לתלמיד" בכתובת: www.ims.tau.ac.il. אם איכות הסריקה של מחברת הבחינה מקשה על התלמיד לקרוא בבירור את הנרשם בה, התלמיד מוזמן לפנות למזכירות החוג לחשבונאות לשם צילום המחברת.
 3. בעקבות בקשת התלמיד, ובאמצעות מערכת הסריקה, נסרקים מחברת הבחינה, שאלון הבחינה ופתרון הבחינה. בכל המסמכים האלה ניתן לצפות באמצעות "מערכת המידע לתלמיד".
 4. מחברות הבחינה והעבודות נשמרות בפקולטה לניהול במשך סמסטר אחד לאחר מועד הבחינה או מועד הגשת העבודה. בתום הסמסטר העוקב, רשאי החוג לחשבונאות לגרוס את מחברות הבחינה.

 

ערעור על ציון הבחינה

 

 1. תלמיד רשאי לערער על ציון הבחינה בתוך 5 ימים מתאריך סריקת/צילום מחברת הבחינה. הערעור ייעשה אך ורק בכתב באמצעות טופס ערעור  המתפרסם באתר החוג לחשבונאות. את טופס הערעור יש להגיש למזכירות החוג לחשבונאות באמצעות אימייל: shelym@tauex.tau.ac.il.
 2.  הערעור יהיה מנומק ויפרט את הסיבות והנסיבות שהתלמיד רואה כרלוונטיות.
 3. הערעור יועבר למרצה הקורס על ידי מזכירות החוג לחשבונאות באמצעות דוא"ל.
 4. תוצאת הערעור יכולה להיות עליה בציון, ירידה בציון או ללא שינוי. לאחר שנקבע הציון בערעור, זהו הציון היחיד שתקף, כאשר הציון טרם הערעור בטל. תוצאות הערעור מדווחות למחשב, וניתנות לצפייה באמצעות "מערכת המידע לתלמיד".
 5. הגשת ערעור על ציון "נכשל" אינה מקנה לתלמיד זכות להירשם לקורס מתקדם יותר.

עיון וערעור במחברת בחינה חסויה

 

 1. בבחינה חסויה יסרקו מחברות הבחינה ללא שאלון הבחינה והפתרון.
 2. לאחר פרסום הציונים בקורס, יתקיים מפגש של המורה/עוזר ההוראה עם התלמידים המעוניינים לבחון את מחברות הבחינה, וזאת  במועד שייקבע ויפורסם לידיעת התלמידים.
 3. חשיפת הבחינות תיעשה תחת השגחה ולא תהיה אפשרות להעתיק או לצלם את טופס הבחינה, או להוציא את טופס הבחינה מהחדר. צילום הבחינה או העתקתה מהווה עבירת משמעת.
 4. התלמיד רשאי לערער על ציון הבחינה החסויה באמצעות כתיבת ערעור. המערער והוא בלבד רשאי לכתוב את הערעור. התלמיד לא  יצור קשר טלפוני או אחר לשם התייעצות או סיוע בכתיבת הערעור.
 5. תלמיד שלא יישמע להוראות המורה/עוזר ההוראה בעת העיון במחברת, או שיעשה שימוש בבחינה בניגוד להוראות לעיל יינקטו כנגדו צעדים משמעתיים.