ציונים - תשע"ו

ציונים

 • פרסום ציונים
 • שיפור ציון חיובי
 • מדיניות שמירה על טווח ציונים

 

פרסום ציונים

 • חובת התלמיד לוודא כי ציוניו פורסמו כנדרש ב"מערכת מידע אישי לתלמיד".
 • מחברות הבחינה נשמרות למשך סמסטר אחד. בתום הסמסטר העוקב נגרסות מחברות הבחינה.

 

שיפור ציון חיובי

 • תלמיד המבקש לשפר ציון חיובי יוכל לעשות זאת רק במסגרת מועדי הבחינה העומדים לרשותו בסמסטר בו נרשם לקורס.
 • לא ניתן לשפר ציון חיובי על-ידי רישום מחדש לקורס.
 • נבחן התלמיד יותר מפעם אחת בקורס - הציון האחרון הוא ציונו הסופי בקורס.
 • תלמיד המעוניין לשפר ציון חיובי חייב להירשם ברישום מוקדם במזכירות.

 

מדיניות שמירה על טווח ציונים

בחוג לחשבונאות מונהגת מדיניות השמירה על טווח ציונים (למעט בקורסים מיעוטי משתתפים, כמפורט להלן). להלן עקרונותיה:

 

תקנון ציונים בבחינות מועד א'

 1. הגדרה: קורסי הליבה בחוג לחשבונאות הם כל הקורסים שאינם מוגדרים כסמינרים. קבוצת הסמינרים כוללת את: סמינר בחשבונאות פיננסית, סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי (שם קודם: תכנון ובקרה עסקית) וסמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות.
 2. עקרונות מנגנון תקנון ציונים יחולו על כל הקורסים הנלמדים בחוג לחשבונאות, לרבות קורסים וסמינרים בהם נדרשים התלמידים להגיש עבודה מסכמת, או פרויקט, או מטלה אחרת.
 3. המנגנון ייושם על ידי כל מורי הקורס והם אחראיים לתקינות התהליך.
 4. קיום מנגנון תקנון ציונים יובא לידיעת התלמידים בתוכנית הקורס (סילבוס).
 5. מנגנון תקנון ציונים ייושם רק בקורסים שיש בהם 12 תלמידים או יותר.
 6. מנגנון התקנון יופעל על הציון הסופי בקורס (ולא על מרכיבי הציון במידה וקיימים כאלה).
 7. ממוצע הציון הסופי בקורסי הליבה יהיה בין 78 ל- 82. ממוצע הציון הסופי בסמינרים יהיה בין 83 ל- 87. סטיית התקן המומלצת היא 8 או יותר.
 8. מנגנון התקנון (כלומר, פקטור ציונים) יופעל בצורה תהיה סימטרית ולינארית. כלומר, ממוצע נמוך מידי יתוקנן כלפי מעלה ואילו ממוצע גבוה מידי יתוקנן כלפי מטה.
 9. מנגנון התקנון יופעל לפי שיקול דעתו של מורה הקורס, ומלבד שהמנגנון יופעל בצורה הוגנת ואחידה וייושם בצורה אחידה על כל הקבוצות בקורס. המורה רשאי להפעיל שיקול דעת בחישוב הממוצע בקורס ולגרוע מחישוב הממוצע ציונים נמוכים משמעותית. המורה גם יהיה רשאי להכיל את התקנון על כל התלמידים בקורס או על חלקם. כך לדוגמא, המורה רשאי לקבוע רף שמתחתיו לא יבוצע תקנון ציונים (יינתן פקטור), ומלבד שרף זה יהיה אחיד לכל הקבוצות בקורס. בכל מקרה רף זה לא יפחת מ- 50.
 10. מנגנון תקנון עלולה במקרים מסוימים לטשטש הישגים גבוהים של תלמידים מסוימים (למשל, לא ניתן לתת ציון הגבוה מ- 100). במקרים כאלה, המורה ישקול מתן מכתב הערכה לתלמיד שהישגיו בלטו מעל שאר הקבוצה.
 11. בעת הגשת הציונים למזכירות החוג לחשבונאות, המורה יפרט את השיטה בה נקט לחישוב הממוצע ולתקנון הציונים.

 

תקנון ציונים בבחינות מועד ב'

 1. עקרונות תקנון ציונים יחולו לגבי בחינות מועד ב' רק אם ניגשו לבחינת מועד ב' 8 תלמידים או יותר, שלא נכשלו במועד א' של המבחן (דהיינו, תלמידים שלא ניגשו כלל למועד א', או שהם משפרי ציון חיובי – להלן התלמידים הרלוונטיים לתקנון). התקנון האמור יופעל רק על התלמידים הרלוונטיים לתקנון ולא על תלמידים שנכשלו במועד א' בקורס.
 2. תקנון הציונים במועדי ב' לתלמידים הרלוונטיים לתקנון יבוצע כך שממוצע הציון הסופי של קבוצת התלמידים הרלוונטיים לתקנון בקורסי הליבה יהיה בין 78 ל- 82 ובסמינרים בין 83 ל- 87, ויחולו על קבוצת התלמידים הרלוונטית לתקנון כל הוראות התקנון בדומה לבחינות מועד א'.
 3. מדיניות התקנון במועדי ב' תופעל לפי שיקול דעתו של מורה הקורס, וזאת בדומה לאמור לעיל לגבי בחינות מועד א'.