תכנית לימודי החטיבה בחשבונאות - תשע"ו

שנה"ל תשע"ו ואילך

יורשו להגיש בקשה להתקבל לחטיבה: 

 

 • תלמידים שהתקבלו לחוג לחשבונאות כתלמידים מן המניין לתכנית הדו-חוגית בצירוף הפקולטה למדעי החברה, בהליכי הקבלה הרגילים, ואשר הגישו בקשה להפסקת לימודיהם בחוג לחשבונאות והצהירו על ויתורם להמשך לימודיהם בחוג לחשבונאות או עמדו בתנאים אחרים כפי שנקבעו ע"י ועדת הוראה.

   
 • תלמידי הפקולטה למדעי החברה, העומדים בתנאי הקבלה של החוג לחשבונאות ואשר הודיעו מראש על כוונתם ללמוד לימודי חטיבה בלבד. תלמידים אלה יופנו באמצעות ועדת הקבלה של הפקולטה למדעי החברה.

   
 • תלמידי חטיבה בחשבונאות, המבקשים להצטרף לחוג יידרשו לעבור הליכי רישום החלים על כלל המועמדים לחוג ולעמוד בדרישות הקבלה .

   

סדרי רישום   

 

 • כל התקנות החלות על תלמידי החוג לחשבונאות, לרבות דרישות מוקדמות ומקבילות ותקנון בחינות, חלות גם על תלמידי החטיבה בחשבונאות.
 • הרישום לקורסים במסגרת החטיבה ייערך במזכירות החוג לחשבונאות. 

  
תכנית הלימודים


 על תלמיד החטיבה להשלים מכסת לימודים בהיקף של 21 ש"ס לפחות. במסגרת מכסה זו לא ייכללו קורסים המהווים דרישות מוקדמות או מקבילות לקורסים הנדרשים, ואשר אינם חלק מתכנית-החטיבה.
 

תכנית הלימודים החל משנה"ל תשע"ו:
 

 שם הקורס

היקף 

 דרישות מוקדמות ומקבילות

הדרכה בספריה - שימוש במאגרי מידע (1)

 

 

 יסודות  החשבונאות

 5

פטור בהנה"ח וחישובים מסחריים

 חשבונאות ניהולית 

 3

יסודות החשבונאות (2)
יסודות הכלכלה (2)

מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת

 2

חשבונאות ניהולית
סטטיסטיקה לכלכלנים א'
מתמטיקה לכלכלנים ב'

בעיות מדידה בחשבונאות

 3

יסודות החשבונאות
יסודות המימון (3)

יסודות המימון

4

יסודות החשבונאות (2)

מסים א'

 4

יסודות המשפט
יסודות החשבונאות

 סה"כ ש"ס

 21

 

 
 
הערות:

1.  ניתן לבצע את ההדרכה באחד מהחוגים חשבונאות או כלכלה.

2.  דרישה מקבילה
 
3.   החל מסמסטר ב' תשע"ו.
 
 
תכנית הלימודים לתלמידים שהחלו לימודיהם עד שנה"ל תשע"ה:
 
 

שם הקורס

היקף 

 דרישות מוקדמות ומקבילות

הדרכה בספריה - שימוש במאגרי מידע (1)

 

 

 יסודות  החשבונאות

 5

פטור בהנה"ח וחישובים מסחריים

 חשבונאות ניהולית 

 3

יסודות החשבונאות (2)
יסודות הכלכלה (2)

יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים  או:

מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת

 2

סטטיסטיקה לכלכלנים א'
מתמטיקה לכלכלנים ב'

סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי
​(נקרא בעבר: תכנון ובקרה עסקית)

 3

מבוא לטכנולוגיות מידע, חשבונאות ניהולית,
יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים,
יסודות המימון, מבוא לאקונומטריקה,
מיקרו כלכלה א'

הדרכה בספריה – שימוש במאגרי מידע

משפט עסקי ומסחרי

3

יסודות המשפט

מסים א'

 3

יסודות המשפט
יסודות החשבונאות

 סה"כ ש"ס

 19

 

 

 

 
 
הערות:

1.  ניתן לבצע את ההדרכה באחד מהחוגים חשבונאות או כלכלה.

2.  דרישה מקבילה
 
3.   החל מסמסטר ב' תשע"ו.