לוח בחינות סמסטר א' מועד א' תשע"ו

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
שעה   הערה  
12113115   סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי   08/01/2016   08:30    
12113814   ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות   15/01/2016   08:30    
12112266   בעיות מדידה בחשבונאות   20/01/2016   09:00    
12113109   דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   20/01/2016   09:00    
12113808   בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'   20/01/2016   09:00    
12115111   יסודות המתמטיקה לחשבונאים   21/01/2016   09:00    
12112244   מסים א'   24/01/2016   09:00    
12112245   מסים ב'   24/01/2016   14:00    
12113345   מסים עקיפים   24/01/2016   14:00    
12113346   מסוי מקרקעין ומע"מ   24/01/2016   09:00    
12215114   סטטיסטיקה לניהול   27/01/2016   14:00    
12215118   מאקרו כלכלה והמשק הישראלי   27/01/2016   09:00    
12111103   יסודות החשבונאות   28/01/2016   09:00    
12111001   הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים   29/01/2016   08:30    
12113116   יסודות מערכות מידע לחשבונאים   29/01/2016   08:30    
12113807   בעיות מתקדמות בחשבונאות א'   31/01/2016   14:00    
12111104   חשבונאות ניהולית   01/02/2016   09:00    
12113815   סמינריון בחשבונאות פיננסית   03/02/2016   09:00    
12111802   יסודות המשפט   04/02/2016   14:00    
12112803   דיני תאגידים   04/02/2016   09:00    
12215120   כלכלת עסקים ב'   07/02/2016   14:00    
12113311   ביקורת דוחות כספיים   09/02/2016   09:00    
12215112   מבוא לסטטיסטיקה   09/02/2016   14:00    
12112205   מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת   10/02/2016   14:00    
12113821   חשבונאות, ביקורת ומסים בענפים שונים   12/02/2016   08:30    
12211111   מבוא לטכנולוגיות מידע   12/02/2016   08:30    
12112211   יסודות ביקורת חשבונות   14/02/2016   09:00    
12113112   יסודות המימון - לתלמידי שנה א'   16/02/2016   09:00    
  יסודות המימון - לתלמידים ממשיכים   16/02/2016   09:00