מכינה ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" תשע"ו

 

בחינת הפטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים מהווה דרישה מוקדמת לקורס "יסודות החשבונאות" - הקורס הראשון והבסיסי בלימודי החשבונאות. תלמידי חשבונאות חייבים לעמוד בהצלחה בבחינת הפטור עד תום השנה הראשונה ללימודיהם.

תלמידים המעוניינים בכך יוכלו לרכוש את הידע הנדרש לבחינת הפטור במסגרת המכינה המוצעת ע"י החוג לחשבונאות באמצעות לה"ב (לימודי הכשרה בניהול) פעמיים בכל שנת לימודים, בסמסטר קיץ ובסמסטר א'. 
ההשתתפות במכינה כרוכה בתשלום שכר לימוד מיוחד בסך 1,700 ש"ח. תלמידי המכינה יהיו זכאים לקבל את חומרי הלימוד (ספר הלימוד בחישובים מסחריים, חוברת התרגילים והפתרונות וחומרים נוספים) ללא כל תשלום נוסף וכן יהיו פטורים מתשלום דמי רישום עבור מועד בחינה אחד.

 

בתום המכינה תתקיים בחינת סיום, אשר תורכב משני חלקים נפרדים, האחד בהנהלת חשבונות והשני בחישובים מסחריים. ציון המעבר במכינה הינו ציון סופי של 60, בכל אחד משני החלקים.

בנוסף, לקראת תום הקורס, תתקיים בחינת ביניים (מגן), אשר תורכב גם היא משני חלקים נפרדים. משקל ציון המגן בכל חלק הינו 15% מהציון הסופי של כל חלק (למען הסר ספק, ציון המגן לא יילקח בחשבון אם יוריד את הציון הסופי בחלק כלשהו). לא יתקיים לבחינת הביניים מועד ב' (בשום מקרה) ולא ניתן יהיה לערער על הציון בה. שקלול בחינת הביניים בציון הסופי תקף אך ורק לסמסטר בו למד הסטודנט במכינה.

 

בחינת הפטור מוצעת שלוש פעמים בכל שנת לימודים. שלושת המועדים הקרובים של בחינת הפטור יפורסמו בהמשך. כל הסטודנטים, בין אם השתתפו במכינה בין אם לאו, זכאים להבחן בשלושה מועדים עוקבים לכל היותר. ההשתתפות בכל מועד חוזר של הבחינה כרוכה בתשלום דמי רישום בסך 80 ש"ח. סטודנטים שלא יעברו את בחינת הפטור בכל שלושת המועדים – יופסקו לימודיהם בחוג לחשבונאות.


המחזור הקרוב של המכינה יתקיים בסמסטר קיץ, פרטים יפורסמו בהמשך.

 

הרשמה למכינה

ההרשמה למכינה מתבצעת דרך המחשב, מועד פתיחת ההרשמה תפורסם בהמשך. ניתן לשלם את שכר הלימוד למכינה בסך 1,700 ש"ח באמצעות כרטיס אשראי בשני תשלומים ללא ריבית. להלן הלינק לביצוע התשלום באתר האינטרנט של לה"ב: http://store.lahav.ac.il (יש לבחור בצד ימין של דף האינטרנט את השורה השלישית שכותרתה "מכינה בחשבונאות" ולבצע את התשלום). פתיחת המכינה מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

תלמידים המחליטים לבטל השתתפותם במכינה לאחר פתיחתה, חייבים להודיע על כך בכתב למזכירת המכינה. תלמידים שיפנו בבקשה לביטול הרישום למכינה עד לתאריך שיפורסם יקבלו החזר מלא של שכר הלימוד, למעט דמי רישום בסך 80 ש"ח. לאחר מועד זה לא יינתן החזר כלשהו משכר הלימוד. כמו כן, תלמידים שיבטלו את רישומם למכינה יתבקשו להחזיר את ערכת הלימוד או שיחויבו בתשלום בגינה.

לשאלות והבהרות בכל הנוגע למכינה ולבחינת הפטור ניתן לפנות למזכירת המכינה, גב' שלי מנדינך, בימים א'- ה' בשעות  14:00– 9:00, בחדר 209 בבנין רקנאטי, טלפון: 6409901–03, דוא"ל: Shelym@tauex.tau.ac.il.