לוח מבדקי ביניים - סמסטר א' תשע"ז

מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א  
שעה   הערה  
12112245   מבדק ביניים - מסים ב' - ד"ר אלי גילבאי+רו"ח רולנד עם שלם   18/12/2016   16:00   מתקיים בשעת השיעור  
12112244   מבדק ביניים- מסים א' - רו"ח אילי פיטרמן   20/12/2016   14:00   מתקיים בשעת השיעור  
12113109   מבדק ביניים - דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות   30/12/2016   08:30   מגן רשות  
12113346   מבדק ביניים- מסוי מקרקעין ומע"מ- רוח יניב כהן+רוח גל גרינבר   08/01/2017   16:00   מתקיים בשעת השיעור