לימודי- שנה א'- קורסי חובה

תשע"ה
 

מידע כללי

תכנית הלימודים בחוג לניהול ערוכה לפי שנים: שנה א',שנה ב' ו-ג', בפירוט דרישות הקדם/במקביל לכל הקורסים הנלמדים בחוג.
באשר לתכנית הלימודים של החוג השני, יש לעיין בידיעון הפקולטה המתאימה.

להלן טבלת תכנית הלימודים של שנה א':

בעת בניית תכנית הלימודים, מומלץ לתלמיד להיעזר בטבלאות האלה:

 

סה"כ היקף שעות הלימוד בחוג לניהול :
 

היקף השעות הנדרש לסיום התואר בחוג לניהול הוא 62-81 שעות סמסטריאליות (היקף שעות התרגיל נכלל במניין שעות ההוראה בקורס) ומשתנה בהתאם לחוג לימודיו השני של התלמיד, כמפורט בטבלת הפטורים מקורסים חופפים בשני חוגי הלימוד. בטבלה זו מפורט היקף השעות לתואר הנדרש מתלמיד שהחל לימודיו בשנה הנוכחית.

 

היקף השעות הנדרש לסיום התואר לתלמיד שהחל לימודיו בשנים קודמות מפורט בתכנית הלימודים של השנה המתאימה. ניתן לצפות במכסה האישית של התלמיד ב"מערכת מידע אישי לתלמיד/ מאזן שכ"ל.


התייחסות התלמיד שהחל לימודיו בשנה"ל תשע"ג להערה מס' 2 המפורטת בלימודי חובה שנה ב'/ ג' בתכנית הלימודים.


תכנית הלימודים- לימודי שנה א' - קורסי חובה

להלן מפורטת תכנית הלימודים של לימודי שנה א'- קורסי חובה: התלמיד רשאי ללמוד קורסים לפי קצב ההתקדמות האישי שלו ובלבד שיעמוד בדרישות הקדם ובדרישות במקביל לקורסים השונים. מומלץ לא לדחות קורס אם הוא מוצע אחת לשנה במערכת השעות. פרק הזמן המותר לסיום תואר בחוג לניהול הוא 4 שנים.

 

מספר הקורס

היקף
שעות

שם הקורס

דרישות קדם

ראה טבלת המרה של קורסים חלופיים
(לצורך עמידה בדרישות קדם/במקביל)

            התכנית "כלים שלובים"   לחץ כאן למידע מפורט בהרחבה

1221.1112

--

השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית1

------

1221.2222

--

הדרכה בספרייה: שימוש במאגרי מידע בניהול2

------

1221.1111

2

מבוא לטכנולוגיות מידע

------

1221.1402

32

יסודות המשפט ‏ *

------

1221.2301

6

יסודות החשבונאות

------

1221.5111

7

יסודות המתמטיקה לניהול *

------

1221.2403

2

דיני עסקים *

יסודות המשפט

1221.3102

4

התנהגות ארגונית - מאקרו

------

1221.3103

4

התנהגות ארגונית - מיקרו

------

1221.5112

4

מבוא לסטטיסטיקה *

יסודות המתמטיקה לניהול

1221.5119

6

כלכלת עסקים א'* 4

יסודות המתמטיקה לניהול

 

הערות ללימודי שנה א':

 1. חובת ההשתתפות בשעות הניסוי במעבדה ההתנהגותית חלה על כל תלמיד בשנה הראשונה ללימודיו. מומלץ להשלים חובה זו במהלך סמסטר א'. מילוי חובה זו היא תנאי הכרחי להמשך לימודיו של התלמיד בקורסי שנה ב': "שיטות מחקר", "יסודות השיווק". מידע מפורט בהרחבה בתיאור הקורס .
   
 2. הדרכה בנושא "שימוש מאגרי מידע בניהול"
  • ההדרכה בספרייה: "שימוש במאגרי מידע בניהול" חלה על כל תלמיד בסמסטר הראשון ללימודיו. 
  • ההשתתפות בהדרכה לכל תלמידי החוג, (כולל תלמידי פסיכולוגיה) הינה דרישת קדם לקורסי שנה ב': "יסודות השיווק", "מבוא לחקר ביצועים"/"חקר ביצועים והחלטות". קבלת ציון עובר בהדרכה הוא תנאי הכרחי להמשך לימודיו של התלמיד בקורסים אלה. 
  • מידע נוסף לגבי הליך הרישום להדרכה מתפרסם בתיאור הקורס.
    
 3. החל משנה"ל תשע"ד- מוצע הקורס יסודות המשפט בהיקף 2 ש"ס שיעור בלבד. (במקום 2 ש"ס שיעור + 1 ש"ס תרגיל). תלמיד ממשיך שטרם למד או לא עבר בהצלחה את הקורס יהיה חייב בקורס במתכונתו החדשה.
   
 4. החל משנה"ל תשע"ג חל שינוי בתכנית הלימודים ובהיקף הלימודים של  קורסי הכלכלה המוצעים בחוג לניהול,  תלמיד ממשיך שהחל לימודיו בחוג לניהול לפני שנה"ל תשע"ג ואשר חוג לימודיו השני אינו מביה"ס לכלכלה יעיין בהערות ההבהרה שהתפרסמו בידיעון תשע"ג בתכנית הלימודים, לפי שנים.

 

צור קשר