לימודי שנה ב'/ג'- קורסי חובה

תשע"ה


מידע כללי

תכנית הלימודים בחוג לניהול ערוכה לפי שנים: שנה א',שנה ב'/ג' בפירוט דרישות הקדם  או במקביל לכל הקורסים הנלמדים בחוג. באשר לתכנית הלימודים של החוג השני, יש לעיין בידיעון הפקולטה המתאימה.

להלן טבלת תכנית הלימודים של שנה ב'/ג':

בעת בניית תכנית הלימודים, מומלץ לתלמיד להיעזר גם בטבלאות האלה:

 

סה"כ היקף שעות הלימוד בחוג לניהול :

היקף השעות הנדרש לסיום התואר בחוג לניהול הוא 62-81 שעות סמסטריאליות (היקף שעות התרגיל נכלל במניין שעות ההוראה בקורס) ומשתנה בהתאם לחוג לימודיו השני של התלמיד, כמפורט בטבלת "הפטורים מקורסים חופפים בשני חוגי הלימוד". בטבלה זו מפורט היקף השעות לתואר הנדרש מתלמיד שהחל לימודיו בשנה הנוכחית.


היקף השעות הנדרש לסיום התואר לתלמיד שהחל לימודיו בשנים קודמות מפורט בתכנית הלימודים של השנה המתאימה. ניתן לצפות במכסה האישית של התלמיד ב"מערכת מידע אישי לתלמיד/ מאזן שכ"ל. 

התייחסות התלמיד שהחל לימודיו בשנה"ל תשע"ג להערה מס' 2 המפורטת בתכנית הלימודים בהמשך.


 

תכנית הלימודים - לימודי שנה ב' / ג'- קורסי חובה

 

התלמיד רשאי ללמוד קורסי חובה/בחירה לפי קצב ההתקדמות האישי שלו ובלבד שיעמוד בדרישות הקדם ובדרישות במקביל לקורסים השונים. מומלץ לא לדחות קורס אם הוא מוצע אחת לשנה במערכת השעות. פרק הזמן המותר לסיום תואר בחוג לניהול הוא 4 שנים.
רשימה של קורסי הבחירה שיוצעו בשנה הנוכחית מפורטת בהמשך בתכנית הלימודים שנה ב'/ג'- קורסי בחירה.
 

מספר הקורס

היקף
שעות

שם הקורס

דרישות קדם/ דרישות במקביל

ראה טבלת המרה של קורסים חלופיים
(לצורך עמידה בדרישות קדם/במקביל )

1221.5110
3
כלכלת עסקים א'1
1221.5114

 

26
מבוא לסטטיסטיקה
1221.5118

 3

כלכלת עסקים/ כלכלת עסקים ב'1
1221.5116
5
מבוא לסטטיסטיקה
הדרכה בספרייה:"שימוש במאגרי מידע בניהול3"
בחינת מעבר בנושא "אלגברה לינארית4"
1221.2202
2
יסודות מערכות מידע4
מבוא לטכנולוגיות מידע, התנהגות ארגונית מיקרו,
התנהגות ארגונית מאקרו- דרישה במקביל
1221.2203
4
*
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'
1221.3203
--
השלמה פרונטלית באלגברה לינארית 6
(לתלמידי ניהול- כלכלה בלבד)
מתמטיקה לכלכלנים ב'
1221.3201
5
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'
הדרכה בספרייה :"שימוש במאגרי מידע בניהול 3"
לתלמידי כלכלה: השלמה פרונטלית ב"אלגברה לינארית"5- דרישת קדם/במקביל בסמסטר א' בלבד.
1221.3105
5
שיטות מחקר אמפירי*7
סטטיסטיקה לניהול
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית8

מבוא לאקונומטריקה- דרישה במקביל לתלמידי ניהול- כלכלה
1221.4301
3
יסודות השיווק
כלכלת עסקים/ כלכלת עסקים א'1 
הדרכה בספרייה:"שימוש במאגרי מידע בניהול"3
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית8
1221.3301
6
יסודות המימון
יסודות החשבונאות
סטטיסטיקה לניהול
מבוא לאקונומטריקה - דרישה במקביל לתלמידי כלכלה
1221.3303
3
לוגיסטיקה תפעולית
סטטיסטיקה לניהול,  חקר ביצועים והחלטות או  מבוא לחקר ביצועים
1221.3304
92
יסודות האסטרטגיה9
כלכלת עסקים/ כלכלת עסקים א'1
התנהגות ארגונית מאקרו

 


הערות ללימודי שנה ב' / ג':

 1. ראה הערה מס' 4 בלימודי שנה א'.
   
 2. חל שינוי בתוכנו ובהיקפו של הקורס "סטטסיטטיקה לניהול. הקורס יתקיים בהיקף של 4 ש"ס שיעור + 2 ש"ס תרגיל ( במקום 3 ש"ס שיעור ו- 1 ש"ס תרגיל).
  ההסבר לשינוי מפורט בהמשך. 


  השינוי נכנס לתוקף החל מסמסטר א' שנה"ל תשע"ד והוא חל על כל תלמידי החוג לניהול לרבות התלמידים שהחלו לימודיהם בחוג לניהול בשנה"ל תשע"ג . יוצאים מכלל זה תלמידים המשלבים חוג שני: כלכלה/ סטטיסטיקה/ פסיכולוגיה הפטורים מהקורס.  

  השינוי מעודכן ומתבטא בהיקף השעות לתואר, לתלמיד  החייב בקורס זה ואשר ילמד אותו לפני מתכונתו החדשה בהיקף 6 ש"ס.

  הסבר לשינוי:

  תכנית הלימודים בקורס "סטטיסטיקה לניהול" כוללת את נושא הרגרסיה באופן מצומצם שאינו עונה על הצרכים בקורסים מתקדמים בחוג לניהול ( "שיטות מחקר אמפירי").כפועל יוצא, חלק מתלמידי ניהול חסרים את ה'קומה המחקרית' של הסטטיסטיקה – חומר שתלמידי החוג לכלכלה מקבלים במסגרת הקורס באקונומטריקה.התוספת הנ"ל תוקדש להרחבת נושא הרגרסיה לרמה הנדרשת בקורסים המתקדמים. 

   

 3. ההדרכה בספרייה: "שימוש מאגרי בניהול"- ראה הערה מס' 2 בתכנית הלימודים- לימודי שנה א.
   
 4. החל משנה"ל תשע"ה יחולו שנויים בתכנית הלימודים של הקורס "יסודות מערכות מידע" ולכן הקורס מומלץ בלימודי חובה שנה ב'/ג' כמפורט בטבלה. תלמיד שנה א מנוע מללמוד קורס זה בשנה הראשונה גם אם הוא עונה על דרישות הקדם לקורס.

   
 5. הדרישה לבחינת מעבר בנושא אלגברה לינארית מיועדת לתלמיד אשר התקבל לחוג, על סמך לימודים אקדמיים קודמים וקיבל פטור חלקי מהקורס "מתמטיקה לניהול". לתלמיד שתי אפשרויות על מנת לקבל פטור מהקורס מתמטיקה לניהול ולהמשך השתתפותו בקורסים המתקדמים כמפורט בתכנית הלימודים:
  • לעמוד בכל דרישות הנושא "אלגברה לינארית" שנלמד בקורס "מתמטיקה לניהול", המוצע בסמסטר א' בלבד (ללא צורך ברישום לקורס). על התלמיד להגיש תרגילים ולהיבחן בנושא זה בלבד.

  • להירשם (לא חייב בשכ"ל) לקורס "השלמה פרונטלית באלגברה לינארית" המוצעת עבור תלמידי ניהול כלכלה במחצית הראשונה של סמסטר א' בלבד. ראה פירוט בהערה מס' 4 להלן.

  • קבלת ציון עובר (60 לפחות) בבחינה הינו תנאי לקבלת הפטור מהקורס: "מתמטיקה לניהול".

 6. הדרישה ללמד את הקורס "השלמה פרונטלית באלגברה לינארית" מיועדת רק לתלמיד הלומד בחוג לימוד שני מביה"ס לכלכלה והינה דרישת קדם או במקביל לקורס: "מבוא לחקר ביצועים".
  ההשלמה תינתן במחצית הראשונה של סמסטר א' בלבד ותימשך 5/6 שיעורים. לפיכך, מומלץ לתלמיד המתעתד ללמוד את הקורס "מבוא לחקר ביצועים" בסמסטר ב', לעבור את ההשלמה במהלך סמסטר א'. הבחינה תתקיים במהלך הסמסטר. הרישום להשלמה אינו מחוייב בשכ"ל ואינו מקנה נקודות זיכוי במכסת הלימודים לתואר. קבלת ציון עובר (60 לפחות) בבחינה הינו תנאי להמשך לימודיו של התלמיד בקורס "מבוא לחקר ביצועים".

   
 7. הקורס "שיטות מחקר אמפירי" מהווה דרישת קדם לכל הסמינרים המוצעים בשנה ג'. לפיכך, מומלץ לתלמיד ללמוד קורס זה בשנה ב'.
  פטור מהקורס "שיטות מחקר אמפירי" הנלמד בחוג לניהול יוענק לתלמיד אשר חוג לימודיו השני הוא פסיכולוגיה.
  תלמיד המשלב חוג אחר כגון: סוציולוגיה/חינוך/תקשורת/מדע המדינה- חייב ללמוד את הקורס "שיטות מחקר אמפירי" בחוג לניהול. התלמיד מתבקש לפנות לחוג השני בנוגע לחובות המוטלות עליו בנושא הקורס "שיטות מחקר".

   
 8. השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית - ראה הערה מס' 1 בתכנית הלימודים- שנה א'.

   
 9. הקורס "יסודות האסטרטגיה" ניתן באנגלית. על פי הוראת סגנית הרקטור, החוגים השונים מתבקשים להורות את אחד מקורסי החובה בשפה האנגלית. זה מהלך חשוב במיוחד בפקולטה שלנו שבה הבוגרים מיועדים לעבוד בעתיד הקרוב או הרחוק בסביבת עבודה בינלאומית. ההוראה בקורס תהיה אמנם באנגלית אבל לתלמיד תינתן האפשרות לבחור לכתוב את הבחינה בעברית או באנגלית. יתר על כן, לתלמידים תהיה האופציה להתבטא בכיתה בעברית. כמובן שמי שיענה לאתגר, יתבטא בכיתה ויגיש את כל המטלות בשפה האנגלית יצא נשכר יותר מהזדמנות חד פעמית זו.. הקורס הנבחר הוא "יסודות האסטרטגיה", היות וזה הקורס שבו הז'רגון המקצועי הבינלאומי הוא החשוב ביותר.


   

צור קשר