לימודי שנה ג'- קורס חובה-"סמינר מחקר"

 
תשע"ה

מידע כללי 
תכנית הלימודים בחוג לניהול ערוכה לפי שנים: שנה א',שנה ב'/ג' בפירוט דרישות הקדם/במקביל לכל הקורסים הנלמדים בחוג. באשר לתכנית הלימודים של החוג השני, יש לעיין בידיעון הפקולטה המתאימה.

להלן טבלת תכנית הלימודים של שנה ג'- קורס חובה- סמינר מחקר.

בעת בניית תכנית הלימודים, מומלץ לתלמיד להיעזר גם בטבלאות האלה:

 
סה"כ היקף שעות הלימוד בחוג לניהול :
היקף השעות הנדרש לסיום התואר בחוג לניהול הוא 62-81 שעות סמסטריאליות (היקף שעות התרגיל נכלל במניין שעות ההוראה בקורס) ומשתנה בהתאם לחוג לימודיו השני של התלמיד, כמפורט בטבלת "הפטורים מקורסים חופפים בשני חוגי הלימוד". בטבלה זו מפורט היקף השעות לתואר הנדרש מתלמיד שהחל לימודיו בשנה הנוכחית.
היקף השעות הנדרש לסיום התואר לתלמיד שהחל לימודיו בשנים קודמות מפורט בתכנית הלימודים של השנה המתאימה. ניתן לצפות במכסה האישית של התלמיד ב"מערכת מידע אישי לתלמיד/ מאזן שכ"ל.
התייחסות התלמיד שהחל לימודיו בשנה"ל תשע"ג להערה מס' 2 המפורטת בתכנית הלימודים- לימודי חובה שנה ב'/ג'.

 
 
תכנית הלימודים שנה ג'- קורס חובה- סמינר מחקר
התלמיד מורשה ללמוד את קורס החובה: "סמינר מחקר" בשנה ג'. התייחסות התלמיד לכל הדרישות המפורטות במסגרת בהמשך.
 
מספר הקורס
היקף שעות
שם הקורס
 
קורסי חובה:
2

"סמינר מחקר"

  • הסמינר בהיקף 2 ש"ס ומשקלו בציון הסופי הוא 4 נקודות, נדרשת נוכחות חובה
    ​בכל השיעורים.
  • תלמיד שנה ג' חייב ב"סמינר מחקר" אחד בלבד מתוך רשימה זו.

  • בנוסף למפורט בטבלה, הקורס "שיטות מחקר אמפירי" מהווה דרישת קדם לכל הסמינרים.

  • תלמיד שנה ג' שלא סיים את כל חובות לימודי שנה א', לא יורשה ללמוד סמינר.

  • תלמיד שנה ב' לא יורשה ללמוד סמינר גם אם הוא עומד בדרישות הקדם לסמינר.

בתחום השיווק:
1221.6305
2
סמינר - תהליכים פסיכולוגיים והטיות התנהגותיות בקבלת החלטות
שיטות מחקר אמפירי, 
יסודות השיווק
בתחום האסטרטגיה:
1221.6700 
2
סמינר-רשתות חברתיות, טכנולוגיה ומרחב אסטרטגי
שיטות מחקר אמפירי
מומלץ דרישה במקביל- יסודות האסטרטגיה
בתחום התנהגות ארגונית:
1221.6410 2 שיטות מחקר אמפירי,
התנהגות ארגונית מיקרו + מאקרו
1221.6417

2

סמינר- כח והיררכיה בארגונים
שיטות מחקר אמפירי,
התנהגות ארגונית מיקרו + מאקרו
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תכניות לימודים נוספות

צור קשר