התנהגות ארגונית (.M.Sc)

התנהגות ארגונית(.M.Sc)
התנהגות ארגונית(.M.Sc)

 M.Sc. in Management Sciences - Organizational Behavior

ראש התכנית - פרופ' דני הלר

מרכז שירות לסטודנט - 03-6406293  ​

 


המידע מעודכן לשנה"ל תשע"ז


 

בליבו של כל ארגון נמצאים העובדים. ניהול המשאב האנושי הוא חלק קריטי מעבודתו של כל מנהל. ההתמחות במסלול ההתנהגות הארגונית, במסגרת התואר במדעי הניהול, מקנה לסטודנטים כלים מעשיים ותיאורטיים שמסייעים להם להתמודד עם האתגרים והבעיות הנוגעות לניהול עובדים.


ההתמחות מעניקה ידע חשוב לכל מנהל עתידי. המבנה הייחודי שלה מגשר בין הממד הארגוני לבין הממד האנושי, ומפתח יכולות ניהול פרקטיות ומחקריות. לצד ההכשרה הרוחבית המקיפה, הסטודנטים יכולים גם להתמקד במסלולים ספציפיים כגון "ניהול המשאב האנושי" (שמתמקד בסוגיות מתחום יחסי העבודה, מיון עובדים והכשרה), או "ייעוץ ופיתוח ארגוני" (שמתמקד בניהול שינויים בחברות, עבודה בצוותים וכו'). התמקדות במסלולים אלה מעניקה לסטודנטים יתרון עתידי בהשמה לתפקידי ניהול שעוסקים בתחומים אלה.


​ניתן להשלים את המסלול הזה ללא עבודת תזה.


מסלול מחקרי

תלמידים מצטיינים עם אוריינטציה מחקרית המעוניינים להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים להמשיך ללימודי דוקטורט בעתיד, יכולים לבחור במסלול מחקרי ולכתוב עבודת תזה (וזאת לאחר השנה הראשונה ללימודים בתכנית ו/או לא יאוחר מסוף הסמסטר השלישי ללימודיהם, ובתנאי שלמדו 12 י"ס לפחות).

עבודת גמר מחקרית (תזה) - מקנה פטור מקורסי בחירה בהיקף 6 י"ס (כולל את הפרויקט בהיקף 2 י"ס).


המעבר למסלול המחקרי מותנה באיתור מנחה, גיבוש נושא לעבודת המחקר, בהחתמת הטופס המצורף ובציון משוקלל של 80 ומעלה של הקורסים הבאים:
 

1231.2212 התנהגות ארגונית למנע"ס 2 י"ס
1243.2103 שיטות מחקר התנהגותיות בניהול 2 י"ס
1243.2219 היחיד והקבוצה בארגון 1 י"ס
1243.3542 עיצוב ארגוני  (לשעבר: תיכון ארגוני) 1 י"ס

___________________________
*  לתשומת ליבכם, ישנם קורסים הניתנים אחת לשנה (סמסטר א' או ב'). יש להרכיב מערכת לימודים מושכלת מבעוד מועד.

 

 

פרויקט מסכם

תלמידים שהתקבלו לתכנית הלימודים, משנה"ל תשע"ה  ואילך, מחוייבים להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם, בהיקף 2 י"ס, במסגרת קורס בחירה ייעודי. 
 

 

מבנה התכנית ופירוט הקורסים:

 


חובת השתתפות:
בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה
בחונכות אקדמית


 

תכנית הלימודים בהתנהגות ארגונית מחולקת לארבעה פרקי לימוד עיקריים:

 • פרק א' - קורסי ליבה במנהל עסקים - בהיקף 4 י"ס
   
 • פרק ב' - לימודי יסוד ניהול - בהיקף 4 י"ס
   
 • פרק ג' - קורסי חובה בהתנהגות ארגונית - בהיקף 6 י"ס
   
 • פרק ד' - קורסי בחירה בהתנהגות ארגונית - בהיקף 8-14 י"ס
  • לתלמידים הבוחרים במסלול ללא תזה מחקרית - 14 י"ס
   מתוכם קורס בהיקף 2 י"ס אשר במסגרתו כותב התלמיד פרויקט מסכם)
  • לתלמידים הבוחרים במסלול עם עבודת תזה מחקרית - 8 י"ס
   (עבודת התזה המחקרית מזכה את התלמיד ב-6 י"ס ובאה על חשבון קורסי הבחירה)


 

משך הלימודים ומועדי הקורסים

מרבית קורסי התואר השני מועברים בשעות אחה"צ והערב, בין השעות 15:45-21:30.

התלמידים רשאים לבנות לעצמם מערכת אישית ולפרוס את הלימודים במשך ארבע שנים (לכל היותר).


 

פרק א' - קורסי ליבה במנהל עסקים (4 י"ס):

בקבוצה זו נכללים קורסי תשתית כמותיים במנהל עסקים. על התלמיד להשתתף בשני הקורסים המפורטים להלן:
 

1231.2210 כלכלה למנהל עסקים 2 י"ס
1231.2211 מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים 2 י"ס


 

פרק ב' - לימודי יסוד בניהול (4 י"ס):

בקבוצה זו נכללים קורסי יסוד במנהל עסקים. הקורסים סוקרים זוויות התבוננות מהותיות של עבודת הפירמה ודנים בפונקציות ה"קלאסיות" בניהול ארגוני. על התלמיד לבחור קורסים בהיקף 4 י"ס מתוך הרשימה הבאה:

1231.2321 יסודות החשבונאות הפיננסית 2 י"ס
1231.2322 יסודות האסטרטגיה 1 י"ס
1231.2410 יסודות המימון  2 י"ס
1231.2411 ניהול טכנולוגיה ומידע 
​(לשעבר: ניהול המידע בארגון) 
1 י"ס
1231.2412 מבוא ליצירת ערך  1 י"ס
1231.2413 ניהול השיווק 2 י"ס
1231.2415 אתיקה ועסקים 1 י"ס


 

פרק ג' - קורסי חובה בהתנהגות ארגונית (6 י"ס):

בקבוצה זו נכללים קורסי הבסיס בהתנהגות ארגונית. קורס המבוא "התנהגות ארגונית למנע"ס"  מספק היכרות ראשונית עם תחום ההתנהגות הארגונית, קורסי ההמשך "היחיד והקבוצה בארגון" ו"עיצוב (תיכון) ארגוני", מספקים הרחבה בתחומי המיקרו והמאקרו - הן ברמה המחקרית והן ברמה היישומית; קורס "שיטות מחקר יישומיות בניהול" מספק תשתית מחקרית לחקר ההתנהגות האנושית בארגונית תוך העמקה בשיטות אבחון, מדידה והערכה בארגונית.

1231.2212 התנהגות ארגונית למנע"ס 2 י"ס
1243.2103 שיטות מחקר התנהגותיות בניהול 2 י"ס
1243.2219 היחיד והקבוצה בארגון 1 י"ס
1243.3542 עיצוב ארגוני(1)  (לשעבר: תיכון ארגוני) 1 י"ס

__________________________
1.    תלמיד שלמד את הקורס "תיכון ארגוני" מנוע מללמוד קורס זה.


 

פרק ד' - קורסי בחירה בהתנהגות ארגונית (14 י"ס  או  8 י"ס במסלול מחקרי):

בקבוצה זו נכללים קורסי הבחירה בהתנהגות ארגונית. קורסים אלה מתעדכנים מדי שנה ומכסים קשת רחבה של נושאים. החלוקה לתחומי ידע שונים אינה מחייבת. התלמיד רשאי לקחת כל תמהיל קורסים העומד בהיקף הלימודים הנדרש.

להלן רשימת קורסי הבחירה שיוצעו בשנת תשע"ז:

קורסים בתחומי ניהול המשאב האנושי
1243.3107 תהליכי גיוס ומיון מועמדים לעבודה 1 י"ס
1243.3114 יחסי העסקה וארגוני עובדים 1 י"ס
1243.3242 אסטרטגיית תגמולים 1 י"ס
1243.3424 ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה - פרויקט מסכם 2 י"ס

 

קורסים בתחומי ייעוץ ופיתוח ארגוני
1243.3014 ניהול בינלאומי 1 י"ס
1243.3105 התנהגות ייעוצית 1 י"ס
1243.3223 תהליכי שינוי ארגוני 1 י"ס
1243.3551 Power and Hierarchy in Organizations  1 י"ס

 

קורסי בחירה  נוספים בתחומי מיומנויות ניהול ומנהיגות
1243.3015 ניהול צוותים בארגונים 1 י"ס
1243.3016 מנהיגות 1 י"ס
1243.3125 ניהול משא ומתן 1 י"ס
1243.3552 Giving: Pro-social Behavior & Managerial Effectiveness 1 י"ס
1243.3554 עסקים משפחתיים - היבטים בניהול והתנהגות ארגונית 1 י"ס
1243.4242 ניהול (ל)יצירתיות 1 י"ס

 

קורסי בחירה נוספים מהתמחויות אחרות בפקולטה,
​הרלוונטים להתנהגות ארגונית
1231.3648 ניהול משברים 1 י"ס
1231.3722 התנסות מעשית בייעוץ אסטרטגי גלובלי  - פרויקט מסכם 2 י"ס
1231.3725 מבוא לעסקים חברתיים ויזמות חברתית 1 י"ס

 

צור קשר